INFORMACIÓN PARTICIPANTES

INFORMACIÓ PARTICIPANTS

Tots els equips hauran d’estar a la Plaça de l’Argub, del Parc Catalunya de Sabadell, entre les 9:15h i les 9:30h.

Tots els equips hauran de passar per la carpa d’organització a:
-Fer entrega dels documents d’autorització.
-Recollir les samarretes i aigües per als jugadors.
-Rebre la informació de l’horari del torneig.

Ens veiem diumenge!!

×

Nota legal

La pàgina web d'Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A. té per objecte donar a conèixer les activitats i l'àmbit d'actuació d'aquesta Societat i del seu Grup d'Empreses, així com d'oferir als seus Usuaris i assegurats l'accés a un conjunt de serveis interactius.

Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A. (d'ara endavant, Agrupació AMCI), té el seu domicili social a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Carretera de Rubí, número 72-74. Edifici Horizon. Figura inscrita en el Registre Mercantil de la província de Barcelona, al Tomo 43.137, Foli 63, Full número B-423520, Inscripció 10ª, i en el Registre Especial de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-790. El seu NIF és el A65782807.

Agrupació AMCI es reserva el dret a modificar, a incorporar, així com a actualitzar, els continguts de la seva pàgina web, quan estimi convenient, sense necessitat de comunicació prèvia als Usuaris, i, en qualsevol cas, rebutjant qualsevol responsabilitat que se'n pugui derivar.

1. Protecció de dades de caràcter personal

En virtut d'allò convingut a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A., vol comunicar als Usuaris del seu lloc web http://www.agrupacio.es la política de protecció de dades de caràcter personal duta a terme per totes les entitats que componen el Grup Agrupació AMCI.

1.1 Fitxer automatitzat de dades de caràcter personal

L'mplenament per part de l'Usuari de totes les dades de caràcter personal té caràcter voluntari, però en tot cas, suposarà la seva incorporació en un Fitxer Automatitzat de Dades de Caràcter Personal, el destinatari, propietari i responsable del qual és Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A. L'objectiu del Fitxer és l'emmagatzematge, a través de formularis i correus electrònics, d'aquestes dades, per complir amb les següents finalitats:

Formalitzar i executar la contractació en línia o subscripció dels productes i serveis que sol·liciti el client.

La tramitació, seguiment i gestió de qualsevol sol·licitud de contracte i/o posterior contracte, així com de qualsevol sol·licitud d'informació addicional que remeti a Agrupació AMCI.

La realització d'enquestes i d'estudis estadístics sobre la qualitat dels serveis i productes de la companyia o índexs de sinistralitat.

La prevenció del frau en la selecció del risc i en la gestió de sinistres.

Atenció i tramitació de les consultes dels assegurats.

La tramesa de butlletins electrònics (després de la seva subscripció prèvia), i remesa de publicitat sobre ofertes, publicacions, i recomanacions, que puguin ser d'interès de l'Usuari.

Facilitar a l'Usuari una navegació personalitzada en la pròpia web.

Accés dels agents i comercials d'Agrupació AMCI, així com de totes aquelles persones que desitgin exercir aquestes activitats, a un conjunt de serveis i informació referents a l'activitat asseguradora i de plans de pensions del Grup Agrupació AMCI.

Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A. garanteix que totes les dades de caràcter personal obtingudes, seran tractades amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per a finalitats diferents a las quals haguessin estat autoritzats.

1.2 Consentiment de l'Usuari

L'Usuari consenteix de forma expressa la recollida i el tractament de les seves dades personals per part d'Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A., a través de la contractació en línia o de l'accés a algun dels seus productes o serveis o de la subscripció als seus butlletins.

Així mateix, consenteix expressament la cessió d'aquestes dades, exclusivament per a les finalitats relacionades en l'apartat anterior, a les entitats integrades en el Grup Agrupació AMCI, als seus agents o a qualssevol d'altres entitats filials o participades per Agrupació AMCI, o amb aquelles que aquesta pogués tenir un conveni de col·laboració al respecte, sempre en el marc d'allò convingut per la legislació espanyola.

L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Agrupació AMCI el dret a no prestar els serveis sol·licitats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, així com a no formalitzar qualsevol relació contractual que estigués en curs i/o bloquejar les gestions realitzades fins el moment. Qualsevol perjudici que es pogués causar a qualsevol de les entitats que conformen el Grup Agrupació AMCI o a tercers, com a conseqüència de la provisió de dades falses, incompletes o inexactes, recaurà sobre l'Usuari que les hagués proporcionat.

Qualsevol dels Usuaris registrats podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal, subministrades a través de la web http://www.agrupacio.es, adreçant-se al Responsable del Fitxer, mitjançant escrit a la següent adreça:

Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A.
AAtt. Departament de Protecció de Dades
Carretera de Rubí, número 72-74. Edifici Horizon
08174 Sant Cugat del Vallès (Espanya)

2. Privadesa

La Web http://www.agrupacio.es utilitza galetes, petits Fitxers de dades generats a l'ordinador de l'Usuari, que abans de l'abandó d'aquesta pàgina web, obtenen dades originàries del seu ordinador. Aquestes galetes no són nocives i la seva funció és la d'oferir a l'Usuari una atenció més personalitzada quan visiti aquesta web.

L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

3. Exoneració de responsabilitats

3.1. Per ús indegut

Agrupació AMCI no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivin d'aquest accés o ús indegut de la informació de la web http://www.agrupacio.es.

3.2. Per continguts de tercers

La web propietat d'Agrupació AMCI pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines i/o albergar dades proporcionades per tercers en virtut de convenis de col·laboració signats amb Agrupació AMCI, els quals són completament independents d'aquesta pàgina web.

Agrupació AMCI no es responsabilitza ni garanteix l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol entitat o persona, física o jurídica, a través d'aquests enllaços o a través de dades proporcionades per tercers albergades a la web, ni es responsabilitza dels continguts, informacions i imatges que no depenguin de la web propietat d'Agrupació AMCI, tot i que apareguin en aquesta web en virtut dels esmentats convenis de col·laboració amb tercers.

Sens perjudici del que es disposa en els apartats anteriors, donat cas que Agrupació AMCI tingués coneixement efectiu, en compliment amb allò que preveu la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, que algun dels continguts, opinions i conceptes integrats a la web propietat d'Agrupació AMCI foren contraris a la llei, la moral o l'ordre públic, procedirà a la seva retirada.

3.3. Per errades tecnològiques

Agrupació AMCI no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar de les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament del sistema elegit (xarxa telefònica, internet, ...), motivats per causes alienes a Agrupació AMCI; de retards o bloqueigs en l'ús del sistema elegit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procés de Dades d'Agrupació AMCI, en el sistema d'internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin arribar a ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema triat, fora del control d'Agrupació AMCI. Així mateix, s'exonera Agrupació AMCI de qualsevol responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada pel Grup, sempre que procedeixi de fonts alienes.

4. Propietat Intel·lectual i Industrial

El contingut i estructura d'aquest lloc web estan protegits pels drets d'Autor. Tota la informació continguda en aquest és propietat d'Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A.

L'accés gratuït a la pàgina web d'Agrupació AMCI no implica drets o altres llicències per a la reproducció, distribució, manipulació, comercialització, còpia, transformació, comunicació pública o qualsevol altre acte d'explotació total o parcial, a títol onerós o gratuït, dels textos, imatges, gràfics, sons, animacions, vídeos o qualsevol altre contingut que aparegui en aquest lloc, quedant rigorosament prohibides qualsevol d'aquestes actuacions sense l'autorització expressa d'Agrupació AMCI.

Queden així mateix protegits per les Lleis de Propietat Industrial i Intel·lectual, i per tractats internacionals, les marques, logotips, dissenys, continguts, programes o objectes similars que formen part d'aquesta web. La reproducció, distribució, manipulació o desacoblament no autoritzat dels codis fonts, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals, i serà objecte de tantes accions judicials que corresponguin en Dret.

5. Legislació i Jurisdicció

Qualsevol divergència que pogués sorgir entre Agrupació AMCI i qualsevol dels usuaris de la seva pàgina web, amb relació a la seva correcta utilització, serà resolta d'acord amb la legislació espanyola vigent.

Així mateix, si les diferències entre les parts donessin lloc a un conflicte contenciós, aquestes se sotmetran expressament a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de la Ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

×